Elektrorevize

Pro zajištění bezpečnosti během používání elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí provádíme jejich revize a kontroly dle normy ČSN 331600 ed.2. Tato norma řeší minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími negativními účinky elektřiny, nebo aby se riziko snížilo na minimum.

Povinnost provádět tyto pravidelné revize a kontroly ve vztahu k podnikajícím subjektům a zaměstnavatelům je upravena řadou legislativních norem (především Zákoník práce č.262/2006 Sb. §102 a §302, navazující zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb.). Při nedodržení této povinnosti se provozovatel vystavuje možnému postihu případné kontroly státního dozoru, nebo výluky z případného pojistného plnění. Správní delikty právnických osob a následné sankce v oblasti bezpečnosti práce definuje §30 zákona č.251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce.

Revize provádíme na základě příslušného osvědčení a oprávnění a po odsouhlasení cenové nabídky a termínu.

Rozdělení revize elektrospotřebičů dle užívání
(ČSN 33 1600 ed.2, čl. 4):

Skupina A

Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B

Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C

Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D

Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.).

Skupina E

Spotřebiče používané při administrativní činnosti.


Lhůty pravidelné revize elektrospotřebičů pro provádění revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 v tabulce 1 bodu 5.3:

Skupina elektrických spotřebičů nepřipevněné spotřebiče držené v ruce, elektrické ruční nářadí a prodlužovací přívody ostatní nepřipevněné spotřebiče
A před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále viz 5.2 bod 1
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

Dle předepsaného postupu revize v ČSN 33 1600 ed.2 je revidovaný spotřebič podroben zevní prohlídce, měření, kontrole chodu, kontrole označení. Ke každému revidovanému spotřebiči je vypracován doklad o provedení revize.

Součástí revize jsou i drobné opravy prováděné na místě. Při zjištěné závadě je spotřebič vyřazen z užívání a viditelně označen. Jeho opětovné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí.